Typer af affald som BioVækst modtager

BioVækst modtager og behandler forskellige typer organisk affald, således at energi og næringsstoffer bliver recirkuleret og genanvendt.  

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)
Leveranceformer: Indsamlet i papir-, plast- eller majsposer eller uemballeret. Se mere om sortering under menupunktet Borgerinformation.

Storkøkkenaffald
Madaffald fra storkøkkener og restauranter er en energiholdig ressource, hvorfra der kan udvindes store mængder biogas.
Efter bioforgasning omdannes restfraktionen til gødningskompost.
Leveranceform: Valgfri emballage, fx store majsposer.

Industriaffald
BioVækst modtager og behandler organisk industriaffald og industrielle restprodukter under hensyntagen til de lovmæssige rammer. Vi modtager affald fra eksempelvis fødevareindustri, landbrug og den agroindustrielle sektor, slagterier, kemisk/medicinal-industri, oparbejdningsvirksomheder for protein samt bryggerier.

Spildevandsslam
Spildevandsslam indeholder fosfor, som er en vigtig ressource til gødningsformål. Forarbejdning hos BioVækst sikrer, at fosfor genanvendes bedst muligt til udnyttelse på landbrugsjord. Det sker i en kontrolleret proces, hvor der ikke opstår uønskede påvirkninger fra miljøfremmede stoffer. Vi modtager følgende typer spildevandsslam:

  • Kategori 1: Rent slam (skal overholde alle grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord).
  • Kategori 2: Slam til kompostering (skal overholde grænseværdier for tungmetaller for udbringning på landbrugsjord).
  • Kategori 3: Slam til anden udnyttelse (slam som overskrider grænseværdierne for tungmetaller for udbringning på landbrugsjord, bemærk dog at vi ikke kan modtage alle typer kategori 3 slam - kontakt os for dialog.


Kontakt os for yderligere oplysninger om modtagelse af de forskellige typer affald.